Date fizico-geografice

Clima este una temperată cu influenţe sensibil oceanice. Temperatura medie anuală este de 10°C, cu minime de -30...-32°C şi maxime de 39°C. Temperaturile se menţin uşor mai ridicate pe Culoarul Someşului şi puţin mai mici pe porţiunea aparţinând văii Lonei.
 
Fondul forestier al zonei este alcătuit mai ales din specii de stejari sud-europeni, cer (Quercus cernis) şi gârniţă (Quercus frainetto) până la altitudinile de 350 m. La altitudinile superioare se întâlnesc mai ales gorunul, stejarul pedunculat (Quercus robur), fagul, frasinul, arţarul ţărănesc (Acer tataricum), ulmul. Mai sunt prezente, în proporţie mai redusă, plopul, aninul negru, salcia, aninul alb, socul negru, alunul, păducelul, măcieşul, cornul ş.a.
 
Fauna este compusă din specii cum ar fi pisica sălbatică (Felix silvestris), ciuful de pădure (asia oxus), piţigoiul mare (Parus major), căprioare, vulpi, lupi, mistreţi, iepuri etc.
 
Solurile zonei sunt formate mai ales din cernoziomuri argiloiluviale, soluri negre clinohidromorfe, soluri cernoziomoide şi în proporţie mai redusă alte tipuri de soluri.