Analiza SWOT a comunei

Puncte tari
♦ Se situează la cca. 35 km de oraşul Cluj;
♦ Se situează aproape de DN1C, arteră importantă de trafic care face legătura între centrul, nordul şi nord-est-ul ţării;
♦ Peisaje deosebite create prin aşezarea localităţii pe malul râului Loana, izvor de viaţă şi prosperitate;
♦ Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esenţă tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale;
♦ Faună deosebită reprezentată de vânatul bogat şi variat.
♦ Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni;
♦ Zonă fără conflicte sociale;
♦ Forţă de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în prelucrarea lemnului, cultura plantelor şi zootehnie, gradul de şcolarizare ar permite asigurarea unor braţe calificate pentru eventalele noi unităţi;
♦ Existenţa unui proiect de creare a unui centru de informare comunal menit să atragă tinerii în comună;
♦ Situarea pe DJ 161care se află într-o stare foarte precarî dar practicabilă; 
♦ O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei
♦ Existenţa serviciului de telefonie fixă şi acoperire în reţele de telefonie mobilă;
♦ Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reşedinţa de judeţ oraşele invecinate Gherla şi Dej
♦ Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
♦ Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.
♦ Există reţea principală de alimentare cu apă.
♦ Există reţea de iluminat public în comună.
♦ Zona este scăldată de valea Loanei şi afluenţii acesteia care au un curs rapid realizat prin diferenţe însemnate de nivel.
♦ Existenţa unui dispensar uman.
♦ Existenţa a două farmacii în comună;
♦ Există un cămin spital pentru bătrâni în Luna de Jos;
♦ Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în ambele sate din comună. 
♦ Existenţa cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
♦ Existenţa unor proiecte de reabilitare a şcolilor din satele din comună.
♦ Existenţa Căminelor culturale în fiecare sat din comună din care în două localităţi sunt funcţionale şi practicabile, în Dăbâca şi în Luna de Jos;
♦ Existenţa lăcaşelor de cult în fiecare sat din comună, lăcaşe cu tradiţie si care datează de mulţi ani;
♦ Existenţa monumentelor istorice de însemnătate şi cu tradiţie: Cetatea lui Gelu - sec. X; Castelul Teleki - 1650; Conacul Rhedy - sec. XVIII;
♦ Există festivalul anual Fii Satului care are o tradiţie însemnată şi care ridică popularitatea comunei noastre;
♦ Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
♦ Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
♦ Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.

Puncte slabe
♦ Este o comună puţin concentrată, multe puncte ale comunei fiind destul de îndepărtate de centrul acesteia
♦ Relieful nu permite culturi concentrate pe aceaşi specie pe suprafeţe întinse, acesta fiind destul de variat şi foarte puţin liniar;
♦ Este o comună puţin concentrată, multe puncte ale comunei fiind destul de îndepărtate de centrul acesteia;
♦ Relieful nu permite culturi concentrate pe aceaşi specie pe suprafeţe întinse, acesta fiind destul de variat şi foarte puţin liniar;
♦ DJ 161 se află într-o stare deosebit de precară necesitând reparaţii capitale, traficul desfăşurându-se în condiţii foarte slabe.
♦ Transportul periferic se desfăşoară pe numeroase artere secundare, uliţe, majoritatea aflându-se în condiţii necorespunzatoare iar unele sunt nepractibile.
♦ Nu există suficiente poduri peste Valea Loanei, accesul fiind astfel îngreunat semnificativ.
♦ Starea precară a unor sedii de bază din localităţile componente ale comunei .
♦ Nu există reţea de alimentare cu gaze naturale.
♦ Nu există reţea de canalizare a apelor menajere şi staţie de epurare.
♦ Lipsa unui punct de colectare a deşeurilor.
♦ Reţeaua de distribuţie cu apă potabilă este realizată la nivel de aducţiune, dar nu şi la nivel de distribuţie către consumatori.
♦ Numărul mic al specialiştilor şi al personalului medical;
♦ Căminul spital necesită extindere întrucât locurile sunt insuficiente în momentul de faţăCondiţiile la şcolile şi grădiniţele din comună sunt precare şi de asemenea dotările nu sunt în concordanţă cu cererile actuale de pe piaţa forţei de muncă.
♦ Inexistenţa unei Săli de sport în care copiii să-şi desfăşoare activităţile sportive şi care să găzduiască alte activităţi de acest gen.
♦ În localitatea Pâglişa, Căminul cultural este dezafectat;
♦ Inexistenţa unui parc de agrement la nivel de comunăInexistenţa în comună a unui centru de informare privind finanţările UE în perioada actuală 2009-2013.
♦ Nu există ONG-uri la nivel de comună.
♦ Oamenii nu au informaţii de bază în ceea ce priveşte un program de dezvoltare durabilă.

 

Oportunități

♦ Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deţine resurse consistente în domeniu;
♦ Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fii un factor de decizie pentru investitori;
♦ Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme de crestere animale si de colectare a produselor auxiliare : lapte, piei;
♦ Existenţa unei structuri turistice funcţionabile care demonstrează potenţialul comunei noastre;
♦ Primăria deţine teren pe valea Loanei pe care este dispusă să îl faciliteze posibililor investitori pentru a realiza un loc de camping pe această vale.
♦ Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
♦ Există un proiect pentru extinderea căminului de bătrâni;
♦ Distanţa relativ mică până la oraşul Cluj unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
♦ Implicarea primăriei în procesul de renovare a şcoliilor generale şi a coordonării de proiecte care săasigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă.
♦ Există proiecte de reabilitare a aşezămintelor culturale, de înfiinţare a unui parc la nivel de comună şi de reabilitare a bazelor sportive, proiecte care considerăm că odată implementate vor spori atât condiţiile de viaţă ale cetăţenilor cât şi factorul de interes dpdv turistic al comunei noastre.
♦ Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - program adoptat pe 21 noimbrie 2007)
♦ Administraţia publică are în vedere amenajarea unui centru de informare comunal şi de asemenea doreşte să se implice în asigurarea bazei materiale şi informatice pentru evidenţa fondului funciar şi al cadastrului general al comunei.
 
Amenințări
♦ Aflându-se la o distanţă considerabilă de reşedinţa de judeţ, în cazurile de urgenţă medicală nu există o unitate permanentă care să acorde cel puţin măsurile de prim ajutor.
♦ Riscul neadaptării elevilor care merg la specializări datorită lipsei dotărilor în special a celor informatice.
♦ Pierderea îndeletnicirii de a lucra cu lemnul şi a altor meserii deoarece nu se promovează aceste aspecte într-un cadru organizat.
♦ Diminuarea valorii şi însemnătăţii monumentelor din comuna noastră dacă acestea nu sunt introduse în circuitul istoric.
♦ Dificultatea obţinerii finanţărilor pentru cultură şi sport
♦ Riscul de a pierde finanţări ale UE datorită inexistenţei unui centru de informare.
♦ Nu există un centru de perfecţionare a forţei de muncă astfel încât populaţia să fie conştientă de necesităţile actuale ale pieţei în vederea calificării pentru adaptarea la aceste condiţii.