Primăria Comunei Dăbâca

Concurs pentru Ocuparea Funcțiilor Publice de Execuție

Primăria Comunei Dăbîca, loc. Dăbîca, nr. 339,județul Cluj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, pe durata nedeterminată:Consilier, clasa I, grad profesional principal (contabilitate) în cadrul Compartimentului contabilitate, administrativ și resurse umaneConsilier, clasa I, grad profesional principal (administrativ și resurse umane) în cadrul Comp...

16 November 2017
PUBLICATII CASATORIE

16 November 2017
ALEGERI

16 November 2017
Declaratie avere viceprimar 2016

16 November 2017
Analiza SWOT a comunei

Puncte tari ♦ Se situează la cca. 35 km de orașul Cluj;♦ Se situează aproape de DN1C, arteră importantă de trafic care face legătura între centrul, nordul și nord-est-ul țării;♦ Peisaje deosebite create prin așezarea localității pe malul râului Loana, izvor de viață și prosperitate;♦ Resurse mari și diversificate în domeniul lemnos și al florei, de la ar...

16 November 2017
Oportunități de investiții

Principala resursă a comunei este reprezentată de cadrul natural, climat și asezare geografică care reprezintă oportunități serioase din punct de vedere turistic. ♦ Structura turistică care are deja experiență și care are potențial de dezvoltare;♦ Climatul este  propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol și zootehnic;♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos;♦ Peisajele sunt  atracții turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiștilor;♦ Există de asemena un patrimoniu cultural însemnat;♦ Existența forței de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: agricol, prelucrare lemn reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.

16 November 2017
Direcții de dezvoltare

Autoritățile locale urmăresc îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor comunei Dăbâca până în anul 2013 prin implementarea cu succes a factorului dezvoltare și responsabilitate civică, păstrarea și promovarea valorilor cultural-tradiționale abundente în aceste locuri.   DEZVOLTAREA ÅžI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT♦ Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 161;♦ Pietruire și asfaltare ulițe comunale;♦ Reabilitarea drumului de acces la cetate;♦ Construirea și consolidarea a două poduri peste Valea Lonei;♦ Construirea a 15 vaduri de acces prin vale pentru accesul la terenurile agricole; DEZVOLTAREA ÅžI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ÅžI DE MEDIU♦ Înființare stație de epurare și realizare rețea de canalizare în comuna Dăbâca;♦ Reabilitarea și eficientizarea rețelei de iluminat public;♦ Înființarea unui sistem de ecologizare administrat de către primărie;♦ Decolmatare și regularizare Valea Lonea;♦ Realizarea unei rețelei de gaz metan în comună; DEZVOLTAREA ECONOMICĂ‚ ♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privați;♦ Înființarea unei asociații agricole;♦ Înființarea unui camping pentru turiști dotat corespunzător necesităților anului 2010;♦ Introducerea monumentelor istorice în circuitul turistic;♦ Înființarea unui centru de colectare de produse bio: plante medicinale, fructe de pădure;   CREÅžTEREA CALITĂ‚Å¢II VIEÅ¢II CETĂ‚Å¢ENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAÅ¢IE, SĂ‚NĂ‚TATE, CULTURĂ‚ ÅžI SPORT.♦ Reabilitarea bazelor sportive;♦ Realizarea unei Săli de sport;♦ Reabilitare școli în comuna Dăbâca;♦ Reabilitare așezăminte culturale;♦ Înființare parc de agrement în comună; DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ÅžI PARTICIPAREA CETĂ‚Å¢ENILOR LA VIAÅ¢A COMUNITĂ‚Å¢II♦ Extindere Cămin spital pentru bătrâni Luna de Jos; DEZVOLTAREA CAPACITĂ‚Å¢II ADMINISTRAÅ¢IEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FII CAPABILĂ‚ SĂ‚ IMPLEMENTEZE REFORMA LA NIVEL EUROPEAN♦ Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe și de comunicarea activă cu cetățenii comunei pe mai multe sectoare de activitate;♦ Înființarea unui Centru de informare comunal;♦ Asigurarea bazei materiale și informatice pentru evidența fondului funciar și al cadastrului general al comunei;

16 November 2017
Infrastructura

Drumuri publice. Prin comună trece drumul județean DJ161 care leagă localitățile Gădălin - Bonțida - Dăbâca - Pânticeu. Drumul național DN1C se află la 17 km de comună și orașul Cluj Napoca la 35 km. Lungimea totală a drumurilor comunei este de 26,6 km, dintre care 17 km aparțin drumului județean DJ161 și 9,6 km sunt drumuri comunale.Drumurile comunale permit accesul spre zonele pitorești ale comunei, dar nu sunt modernizate, fiind fie pietruite, fie din pământ.   Alimentare cu apă. Se realizează prin intermediul unui branșament la magistrala Cluj-Gherla. Există o rețea de 28,3 km de conducte de apă potabilă, pusă în funcțiune în anul 2008 și aflată într-o stare foarte bună.Comuna se bucură de 14 cișmele publice de apă potabilă.Alimentarea cu apă se realizează și din surse proprii, aproape fiecare gospodărie beneficiând de o fântână. În momentul de față nu există o rețea de canalizare sau o rețea de alimentare cu gaze naturale, dar aceste lipsuri fac parte din proiectele pentru viitor. Electricitatea. Este asigurată de societatea națională de furnizare S.C. Electrica S.A., existând un număr de 699 de consumatori casnici și 21 de consumatori mici. Telecomunicații. Rețea ce telecomunicație prin cablu aparține de Romtelecom, comuna având un număr de aproape 400 de abonați. Rețeaua de telefonie mobilă este asigurată de Vodafone în mare parte a comunei.Furnizorul principal de Internet este Romtelecom, dar 12 locuitori ai comunei beneficiază de Internet prin Vodafone. Pe lângă numărul de locuitori care beneficiază de acest serviciu, toate instituțiile publice ale comunei dipun de Internet.Televiziunea este asigurată de Romtelecom.   Tranporturile în comun. Fac legătura între comună noastră si reședința de județ, orașul Cluj, precum și cu orașele Gherla și cu Dej.. Operator este S.C. Vio&Dani cu un nr. de 4 autoturisme a  câte 20 de locuri fiecare.   Comerțul. Este susținut de magazine mici tip ABC și anume 9 magazine de desfacere cu amănuntul.   Turismul. Tipul turism este agroturism. În comună există 20 de locuri de cazare.

16 November 2017
Descriere generală

Dăbâca se află în Podișul Someșan, la 35 km de municipiul Cluj-Napoca. Comuna are în componență satele    ♦ Dăbâca    ♦ Pâglișa    ♦ Luna de Jos. Se învecinează:    ♦ la nord cu comuna Panticeu    ♦ la sud cu Borșa și Bonțida    ♦ la vest cu Vultureni    ♦&n...

16 November 2017
Domeniul social

Populația stabilă a comunei Dăbâca este de 1804 cetățeni, din care:        • Români: 1586;        • Maghiari: 136;        • Rromi: 80;   Sănătate:     • Nr. dispensare: 1;     • Nr. medici de familie: 1;     • Nr. farmacii: 1;     • Nr. laboratoare: nu există;     • Nr. personal mediu sanitar: 1;   Educație: Unități de învățământ:     • Grădinițe: 2;     • Åžcoli primare și gimnaziale: 2 ;     • Licee / Åžcoli de meserii: nu; Personal didactic:      • Preșcolar: 2;     • Primar: 4;     • Gimnazial: 6.Nr. elevi:      • Preșcolar: 35;     • Primar: 64;     • Gimnazial: 44; Sport:     • Echipe sportive: 1;    • Săli de sport: nu există momentan, dar este necesară pentru ca elevii să aibă unde să-și desfașoare orele de sport iarna;   Cultură și artă:      • Bibliotecă: da - 1 unitate;     • Cămin cultural: 2;     • Evenimente culturale/populare: Festivalul „Fii Satului";   Monumente culturale și/sau istorice:      • Cetatea lui Gelu - sec. X;     • Castelul Teleki - 1650;     • Conacul Rhedy - sec. XVIII;     • Biserica reformată Dăbâca - 1743;     • Biserica reformată Luna de Jos - 1727;   Religie:      • Biserică ortodoxă: 3;

16 November 2017
Atracții turistice

Cele mai importante obiective turistice, pe lângă peisagistică, multitudinea datinilor sunt: Cetatea Dăbâca. Primele cercetări ale cetății aparțin din 1837 lui K. Hodor, urmate în 1942 de sondajul arheologic al lui K. Crettier și apoi de o cercetare arheologică amănunțită inițiată în 1964 de către echipa lui Constantin Daicoviciu.Cetatea are formă inelară și era formată dintr-un număr de patru incinte fortificate, cu un diametru total de 600 m. Era așezată pe terasa superioară a văii Lonei și avea rolul de a menține controlul asupra drumului de transport al sării de la Sic la Poarta Meseșului.Prima cetate a fost ridicată în secolul IX. K. Hodor, care a descris în 1837 ruinele cetății, presupunea că a fost ridicată pe locul unei cetăți dacice. Cetatea secolului IX-X era apărată cu șanțuri și cu valuri de pământ. Acum s-a ridicat și un turn patrulater, respectiv un zid de legătură al părții estice și vestice ale primei incinte, zid de 3,2 m grosime. Atât turnul, cât și zidul au fost distruse în timpul invaziei mongole.Arheologii români și-au concentrat multă vreme eforturile pentru a descoperi elemente care să susțină textul din Gesta Hungarorum cum că cetatea ar fi reprezentat reședința conducătorului local Gelu. Aceste eforturi nu au fost încununate de succes, deși, contrar opiniei arheologului maghiar Bóna, locuirea sitului în secolul al IX-lea a fost confirmată de o serie de obiecte.A fost distrusă la invazia tătarilor din 1241, fiind apoi reconstruită. Nu a mai reușit însă să își recâștige importanța. Pietrele cetății au fost folosite la construirea castelului Teleki. Actualmente resturile cetății sunt parțial acoperite.Cetatea Dăbâca este menționată pentru prima dată în anul 1214, iar în 1243 printr-un act de donație, regele Bela al IV-lea al Ungariei donează 3 sate care aparțineau cetății (Fatateleke, Bachunateleke și Chegeteleke) către comiții Theotonicus și Hermann, în semn de mulțumire pentru serviciile lor. Cu această ocazie apare mențiunea terras castri nostri de Doboka. În 1271 ea este dăruită banului Micud, ca răsplată pentru faptele sale de vitejie, donație confirmată în 1279 de Ladislau al IV-lea.           Conacul Rhedy din Dăbâca, județul Cluj este înscris pe lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj , elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor din România în anul 2004.A fost construit în secolul XVIII și poartă numele fostului proprietar.   Castelul Teleki din Luna de Jos Din vechiul castel a mai supraviețuit doar turnul sudic, cu o înălțime de circa 35 m și parțial parcul. Restul castelului a fost demolat din ordinul împăratului Austriei după 1700. Piatra rezultată din demolare a fost folosită la construirea unui zid lung de circa 700 m, gros de un metru și înalt de 4 m, și a unei noi clădiri (castelul Teleki), care in prezent adăpostește spitalul din localitate. După 1980 o porțiune de 500 m de zid a fost demolat și piatra valorificată. Se mai păstrează circa 200 m din zid în jurul Spitalului din localitate. Parcul castelului cuprinde arbori cu vârsta de peste 500 ani (stejari, fagi, castani).  

16 November 2017
Economia

Industria Prelucrarea lemnului este o ramură a industriei existentă în fază incipientă în comună. Dăbâca dispunde de o unitate de producție cu implicarea unei forțe de muncă de 22 de persoane . Agricultura Este bazată pe producțiile la nivel de familii și se desfasoară atât în câmp deschis cât și în grădini legumicole.Suprafața de teren arabil este de 2058 ha , cultivându-se în cea mai mare proporție cereale.   Zootehnia Se află de asemenea în stadiu incipent neexistând nici un punct de creștere a animalelor constituit ca o structură în acest scop. Animalele sunt crescute în cadru familial. Există totuși un număr însemnat de colectare/prelucrare a laptelui care deservesc atât comuna cât și vecinii acesteia.   Comerț Este susținut de magazine mici, de tip ABC, existând un număr de nouă magazine de desfacere cu amănuntul. Turismul Această ramură a economiei este în creștere în momentul de față, practicându-se agroturismul.

16 November 2017
Telefoane utile

 

16 November 2017
Coduri poștale

Coduri poștale ale localităților aparținătoare ♦ Dăbâca - 407265 ♦ Luna de Jos - 407266 ♦ Pâglișa - 407267   Coduri poștale ale localităților vecine: ♦ Panticeu - 407445♦ Borșa - 407110♦ Bonțida - 407105♦ Vultureni - 407595♦ Cornești - 407250♦ Iclod - 407335

16 November 2017
Legături utile

Din județul CLUJ Primăria Municipiului Cluj Napoca Prefectura județului ClujInspectoratul de Politie al Judetului Cluj Inspectoratul Åžcolar Județean Cluj Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj Consiliul Județean Cluj Camera de Comerț și Industrie Cluj Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Universitatea Babeș-Bolyai,Cluj-Napoca Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Universitatea de medicină și farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj Napoca Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca Universitatea Bogdan Vodă Cluj-Napoca Muzeul de Artă Cluj-Napoca Biblioteca Județeană "Octavian Goga" Cluj   Din ROMÂNIA Președenția României  Guvernul României Senatul României Camera Deputaților Banca Națională a României Ministerul Administrației și Internelor Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței Ministerul Economiei

16 November 2017
HCL 2016